Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk A.m.b.a.

Mandag d. 31. marts 2014 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Sørn Sloth blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Beretningen blev godkendt.

2. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2013B. Det viser et underskud på dkr. 7.354 før ekstraordinære indtægter og udgifter, samt et resultat på dkr. 95.889. Der har været faldende indtægter fra salg af vand efter udskiftning af vandure, samt modregning af for meget opkrævet fra året før.

Regnskabet blev godkendt.

3. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2014B. Forventede indtægter for salg af vand er reguleret. Der er budgetteret med et lille overskud. Der er ingen ændringer i vandpriserne.

Budgettet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Sørn Sloth, Kræn Munck Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen. Alle blev genvalgt.

5. Valg af revisor

På valg var Frede Hansen, som blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var Jørn Christiansen. Jakob Jørgensen blev valgt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Sørn Sloth, dirigent

Bilag
A. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 31. marts 2014. Vedlagt.
B. Regnskab 2013 – inkl. budgetforslag for 2014. Vedlagt.