Som PDF

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Røgen Vandværk I/S.

Tirsdag d. 3. september 2013 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Stig Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Ændring af vedtægter

Forslag til vedtægter har ligget tilgængeligt på hjemmesiden siden den ordinære generalforsamling. Enkelte punkter blev gennemgået.

Ændringen af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

2. Eventuelt

Der blev spurgt til coli-forureningen i slutningen af 2012 og hvor meget, det har kostet vandværket. Det blev vurderet til under 1000 kr. til ekstra vandprøver.

Der blev stillet spørgsmål til vandværkets drift.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Stig Madsen, dirigent

Bilag

A. Vedtægter for Røgen Vandværk a.m.b.a, 2013.