Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk I/S.

Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Bent Drevald blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Beretningen blev godkendt.

2. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2012B. Det viser et overskud på dkr. 23.587,-. Der har været udsendt en del rykkere. Der er tilbagebetalt lån for 120.000,-. Der er pga. en fejl i takstreguleringen blevet opkrævet 4.080,- for meget fra interessenterne, sammenlagt, som bliver modreguleret i kommende opkrævninger.

Regnskabet blev godkendt.

3. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2013B. Der forventes reparationer på ledningsnettet, da vi gennem nogle år har været heldige med dette.

Budgettet blev godkendt.

4. Vedtægter

Kræn Munck Christensen gennemgik forslaget til nye vedtægter. På nær enkelte tilpasninger ligger det direkte op ad de anbefalede standardvedtægter fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).

Vedtægterne blev enstemmigt godkendt. Da der imidlertid ikke var tilstrækkeligt mange medlemmer til stede, skal der ifølge § 12 fra de gældende vedtægter indkaldes til ekstraordinær generelforsamling, hvor de kan godkendes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Arne Lambertsen og Stig Madsen. Begge blev genvalgt.

6. Valg af revisor

På valg var Orla Frederiksen, som blev genvalgt.

6. Valg af revisorsuppleant

På valg var Ib Jensen, som blev genvalgt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Bent Drevald, dirigent

Bilag

  1. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Vedlagt.
  2. Regnskab 2012 – inkl. budgetforslag for 2013. Vedlagt.