Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk A.m.b.a.

Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent og referent

Bent Drevald blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

2. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Bestyrelsen bad om forslag til forbedring af indberetning af aflæsning. Det blev foreslået at understrege på aflæsningssedlen, at der med fordel kan aflæses med det samme, samt at sende en mail med påmindelse.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2014B. Det viser et underskud på resultatet på kr. 4.736. Faldende renteindtægter samt tvunget opsigelse af opsparingskonto i forbindelse med overgangen til a.m.b.a. har vendt et lille overskud til et underskud i samme størrelsesorden.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2015B. Der er budgetteret med et lille overskud på kr. 436. For ikke at budgettere med underskud (hvilket ikke er tilladt) er vandpriserne blevet hævet fra 7,00 kr. pr. m3 til 8,50 kr. pr. m3.

Budgettet blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Stig Madsen, som blev genvalgt. Jakob Jørgensen, Toustrupvej 3, blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Arne Lambertsen, som er gået bort.

6. Evt. valg af suppleant til bestyrelsen

I stedet for Jakob Jørgensen, som blev valgt ind i bestyrelsen, blev Gert Nielsen, Røgenvej 6, valgt som suppleant.

7. Valg af revisor

På valg var Orla Frederiksen, som blev genvalgt.

8. Valg af suppleant som revisor

På valg var Ib Jensen, som blev genvalgt.

9. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Bent Drevald, dirigent

Bilag
A. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 24. marts 2015. Vedlagt.
B. Regnskab 2014 – inkl. budgetforslag for 2015. Vedlagt.