Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2017
 4. Budget 2018
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Sørn Sloth, Kræn Munch Christensen, Kirsten Helboe Jørgensen
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
 7. Valg af revisor - på valg er Frede Hansen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2018
 4. Budget 2019
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Stig Madsen, Jakob Jørgensen
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
 7. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
 8. Valg af suppleant som revisor - på valg er Niels Byriel
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Til generalforsamlingen byder vandværket på øl og vand.

Se også uddelte informationsbrev.

Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk A.m.b.a.

Mandag d. 31. marts 2014 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Sørn Sloth blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Beretningen blev godkendt.

2. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2013B. Det viser et underskud på dkr. 7.354 før ekstraordinære indtægter og udgifter, samt et resultat på dkr. 95.889. Der har været faldende indtægter fra salg af vand efter udskiftning af vandure, samt modregning af for meget opkrævet fra året før.

Regnskabet blev godkendt.

3. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2014B. Forventede indtægter for salg af vand er reguleret. Der er budgetteret med et lille overskud. Der er ingen ændringer i vandpriserne.

Budgettet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Sørn Sloth, Kræn Munck Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen. Alle blev genvalgt.

5. Valg af revisor

På valg var Frede Hansen, som blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var Jørn Christiansen. Jakob Jørgensen blev valgt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Sørn Sloth, dirigent

Bilag
A. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 31. marts 2014. Vedlagt.
B. Regnskab 2013 – inkl. budgetforslag for 2014. Vedlagt.

Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk A.m.b.a.

Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent og referent

Bent Drevald blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

2. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Bestyrelsen bad om forslag til forbedring af indberetning af aflæsning. Det blev foreslået at understrege på aflæsningssedlen, at der med fordel kan aflæses med det samme, samt at sende en mail med påmindelse.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2014B. Det viser et underskud på resultatet på kr. 4.736. Faldende renteindtægter samt tvunget opsigelse af opsparingskonto i forbindelse med overgangen til a.m.b.a. har vendt et lille overskud til et underskud i samme størrelsesorden.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2015B. Der er budgetteret med et lille overskud på kr. 436. For ikke at budgettere med underskud (hvilket ikke er tilladt) er vandpriserne blevet hævet fra 7,00 kr. pr. m3 til 8,50 kr. pr. m3.

Budgettet blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Stig Madsen, som blev genvalgt. Jakob Jørgensen, Toustrupvej 3, blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Arne Lambertsen, som er gået bort.

6. Evt. valg af suppleant til bestyrelsen

I stedet for Jakob Jørgensen, som blev valgt ind i bestyrelsen, blev Gert Nielsen, Røgenvej 6, valgt som suppleant.

7. Valg af revisor

På valg var Orla Frederiksen, som blev genvalgt.

8. Valg af suppleant som revisor

På valg var Ib Jensen, som blev genvalgt.

9. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Bent Drevald, dirigent

Bilag
A. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 24. marts 2015. Vedlagt.
B. Regnskab 2014 – inkl. budgetforslag for 2015. Vedlagt.