Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus mandag d. 31. marts 2014 kl. 19:30.

Dagsorden:

  1. Beretning
  2. Regnskab 2013
  3. Budget 2014
  4. Valg til bestyrelse - på valg er Sørn Sloth, Kræn Munck Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen
  5. Valg af revisor - på valg er Frede Madsen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Jørn Christiansen
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.

Som PDF

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Røgen Vandværk I/S.

Tirsdag d. 3. september 2013 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Stig Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Ændring af vedtægter

Forslag til vedtægter har ligget tilgængeligt på hjemmesiden siden den ordinære generalforsamling. Enkelte punkter blev gennemgået.

Ændringen af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

2. Eventuelt

Der blev spurgt til coli-forureningen i slutningen af 2012 og hvor meget, det har kostet vandværket. Det blev vurderet til under 1000 kr. til ekstra vandprøver.

Der blev stillet spørgsmål til vandværkets drift.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Stig Madsen, dirigent

Bilag

A. Vedtægter for Røgen Vandværk a.m.b.a, 2013.

Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk I/S.

Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Bent Drevald blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Beretningen blev godkendt.

2. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2012B. Det viser et overskud på dkr. 23.587,-. Der har været udsendt en del rykkere. Der er tilbagebetalt lån for 120.000,-. Der er pga. en fejl i takstreguleringen blevet opkrævet 4.080,- for meget fra interessenterne, sammenlagt, som bliver modreguleret i kommende opkrævninger.

Regnskabet blev godkendt.

3. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2013B. Der forventes reparationer på ledningsnettet, da vi gennem nogle år har været heldige med dette.

Budgettet blev godkendt.

4. Vedtægter

Kræn Munck Christensen gennemgik forslaget til nye vedtægter. På nær enkelte tilpasninger ligger det direkte op ad de anbefalede standardvedtægter fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).

Vedtægterne blev enstemmigt godkendt. Da der imidlertid ikke var tilstrækkeligt mange medlemmer til stede, skal der ifølge § 12 fra de gældende vedtægter indkaldes til ekstraordinær generelforsamling, hvor de kan godkendes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Arne Lambertsen og Stig Madsen. Begge blev genvalgt.

6. Valg af revisor

På valg var Orla Frederiksen, som blev genvalgt.

6. Valg af revisorsuppleant

På valg var Ib Jensen, som blev genvalgt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Bent Drevald, dirigent

Bilag

  1. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Vedlagt.
  2. Regnskab 2012 – inkl. budgetforslag for 2013. Vedlagt.