Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling i
Røgen forsamlingshus

Tirsdag d. 3. september 2013 kl. 19.30

Dagsorden:

1.       Ændring af vedtægter
Vore vedtægter og vore forslag til vedtægter kan I se på vores hjemmeside:
http://roegenvandvaerk.dk/

Bemærkning

Ved den ordinære generalforsamling i Røgen Vandværk d. 19. marts 2013 fremlagde bestyrelsen forslag til ændringer af de nuværende vedtægter.

Det blev vedtaget, men da fremmødet ikke var tilstrækkeligt, skal ændringer vedtages på endnu en generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker, at ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2014, og vi indkalder derfor nu til en ekstra ordinær generalforsamling.

Ændringer

1.       Den vigtigste ændring er, at Røgen vandværk overgår fra interessentselskab (I/S) til et ”andelsselskab med begrænset ansvar” (a.m.b.a.).
I et interessentselskab hæfter vi alle for hele vandværkets økonomi, mens vi i et ”andelsselskab med begrænset ansvar” kun har et begrænset ansvar.
FVD – Forening af vandværker i Danmark anbefaler, at alle private vandværker overgår til andelsselskab med begrænset ansvar.

2.       Derudover har vi foreslået mindre ændringer,
- så vore vedtægter følger det nye paradigme fra FVD for vedtægter
- og så vore vedtægter stemmer overens med Favrskovs kommunens regulativ fra 2011.

Referat af ordinær generalforsamling, 31. marts 2014

Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk A.m.b.a.

Mandag d. 31. marts 2014 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

Sørn Sloth blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

1. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Beretningen blev godkendt.

2. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2013B. Det viser et underskud på dkr. 7.354 før ekstraordinære indtægter og udgifter, samt et resultat på dkr. 95.889. Der har været faldende indtægter fra salg af vand efter udskiftning af vandure, samt modregning af for meget opkrævet fra året før.

Regnskabet blev godkendt.

3. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2014B. Forventede indtægter for salg af vand er reguleret. Der er budgetteret med et lille overskud. Der er ingen ændringer i vandpriserne.

Budgettet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Sørn Sloth, Kræn Munck Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen. Alle blev genvalgt.

5. Valg af revisor

På valg var Frede Hansen, som blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var Jørn Christiansen. Jakob Jørgensen blev valgt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Sørn Sloth, dirigent

Bilag
A. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 31. marts 2014. Vedlagt.
B. Regnskab 2013 – inkl. budgetforslag for 2014. Vedlagt.

Referat af ordinær generalforsamling, 24. marts 2015

Som PDF

Referat af generalforsamling

Røgen Vandværk A.m.b.a.

Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.30 i Røgen Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent og referent

Bent Drevald blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Kræn Munck Christensen blev valgt som referent.

2. Beretning

Kirsten Helboe Jørgensen aflagde beretningA.

Bestyrelsen bad om forslag til forbedring af indberetning af aflæsning. Det blev foreslået at understrege på aflæsningssedlen, at der med fordel kan aflæses med det samme, samt at sende en mail med påmindelse.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Stig Madsen gennemgik regnskabet for 2014B. Det viser et underskud på resultatet på kr. 4.736. Faldende renteindtægter samt tvunget opsigelse af opsparingskonto i forbindelse med overgangen til a.m.b.a. har vendt et lille overskud til et underskud i samme størrelsesorden.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget

Stig Madsen gennemgik budgettet for 2015B. Der er budgetteret med et lille overskud på kr. 436. For ikke at budgettere med underskud (hvilket ikke er tilladt) er vandpriserne blevet hævet fra 7,00 kr. pr. m3 til 8,50 kr. pr. m3.

Budgettet blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Stig Madsen, som blev genvalgt. Jakob Jørgensen, Toustrupvej 3, blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Arne Lambertsen, som er gået bort.

6. Evt. valg af suppleant til bestyrelsen

I stedet for Jakob Jørgensen, som blev valgt ind i bestyrelsen, blev Gert Nielsen, Røgenvej 6, valgt som suppleant.

7. Valg af revisor

På valg var Orla Frederiksen, som blev genvalgt.

8. Valg af suppleant som revisor

På valg var Ib Jensen, som blev genvalgt.

9. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Bent Drevald, dirigent

Bilag
A. Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 24. marts 2015. Vedlagt.
B. Regnskab 2014 – inkl. budgetforslag for 2015. Vedlagt.

Generalforsamling 2015

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19:30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2014
  4. Budget 2015
  5. Valg til bestyrelse - på valg er Stig Madsen, og der er valg af nyt bestyrelsesmedlem
  6. Evt. valg af suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
  8. Valg af suppleant som revisor - på valg er Ib Jensen
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.